76ZOBRAZENÍSkutečnost: Více než 80 % bulek v prsu je benigní povahy (nejedná se tedy o zhoubné bujení, karcinom). Bulky jsou velice čast u premenopauzálních žen a mohou se také objevovat a zase mizet s nástupem menstruačního cyklu. Jakékoli neobvyklé nebo přetrvávající útvary v prsu by měl posoudit lékař.

Mýtus: Samovyšetření prsu (Breast self-examination - BSE) postačuje k detekci karcinomu prsu.

Skutečnost: BSE je pouze jedna ze složek programu včasné detekce, představovaného třemi částmi. Na samovyšetření by měla navázat pravidelná vyšetření prováděná lékařem nebo zdravotní sestrou a rovněž mamografická vyšetření, pokud jde o ženy starší 40 let. I když ženy většinou objeví bulku samy, nestává se tak vždy v průběhu samovyšetření. Žádnou studií se neprokázalo, že by samovyšetření samo o sobě zvyšovalo hodnoty přežití pacientek s karcinomem prsu.

Mýtus: Mamogramy nepředstavují žádný přínos a u žen mladších padesáti let jsou dokonce škodlivé.

Skutečnost: Více než 20 % karcinomů prsu se diagnostikuje u žen mladších padesáti let. U těchto žen by příležitost ke včasnému odhalení karcinomu prsu mohla znamenat méně rozsáhlý chirurgický výkon a terapii. Ze studie zveřejněné v časopise Cancer (dubnové číslo, ročník 1995) vyplývá, že se screeningem žen mladších padesáti let se podařilo snížit úmrtnost o 21 %. Naopak Kanadská národní studie screeningu prsu z roku 1992, kterou se neprokázal žádný vliv na hodnoty úmrtnosti u žen mladších padesáti let, se stala předmětem kritiky vzhledem k nepřiměřené době sledování, předpojatosti koncepce studie a použitým zastaralým metodám mamografie.

Mýtus: Mamografie může navodit vznik karcinomu prsu.

Skutečnost: V celé řadě velkých klinických studií screeningová mamografická vyšetření prokazatelně přispívají ke snižování úmrtnosti na karcinom prsu. Nikdy se neprokázalo, že by mamografie mohla navodit vznik karcinomu prsu.

Mýtus: Mamografie může vyvolat rozsev karcinomu prsu.

Skutečnost: Mamogram je radiografický snímek prsu. Radiologické vyšetření ani požadovanoé zploštění prsu nemohou vést k rozsevu karcinomu prsu.

Mýtus: Pomocí mamografie lze karcinom prsu vyléčit.

Skutečnost: Mamogram je radiografické zobrazení , jehož pomocí lze detekovat karcinom prsu. Nepoužívá se k terapii nádorů prsu.

Mýtus: Mamografie je při husté tkáni prsu neúčinná.

Skutečnost: Hustá tkáň prsu, běžnější u mladších žen, může ztížit interpretaci mamogramu. Výklad poskytnutý odborníky však potvrdil, že pomocí mamografie lze detekovat karcinom prsu teoreticky u kterékoli ženy. U hustých tkání prsu lze často narazit na abnormality, jež se mohou dále vyhodnocovat pomocí ultrazvukového vyšetření.

Mýtus: Jeden jediný mamogram postačuje k potvrzení přítomnosti karcinomu prsu.

Skutečnost: Změny , které nejsou patrny na rok starém mamogramu, se mohou projevit na dalším mamogramu. Pravděpodobnost přežití se u včasné detekce karcinomu, tj. ještě při absenci příznaků, výrazně zvyšuje. U žen v kategori 40-49 let by se měl mamogram pořizovat vždy každým rokem nebo každé dva roky, a u žen v kategorii 50 a více let vždy každým rokem.

Mýtus: Biopsie bývají často zbytečné, vedou k rozsáhlému zjizvení a mohou zkomplikovat pozdější detekci karcinomu prsu.

Skutečnost: Biopsie se řadí k velice běžným chirurgickým výkonům. Biopsie je v současné době jediným způsobem, jak se lékař může ujistit, že podezřelá bulka nebo oblast v prsu je ve skutečnosti karcinom. Biopsie umožňují tu nejvčasnější diagnózu karcinomu prsu, kdy je nádor nejvíce přístupný terapii. Následné menší zjizvení tkáně lze snadno odlišit od abnormalit na mamogramu a je navíc sotva okem postřehnutelné.